Národní síť záchranných stanic

Záchranou volně žijících zvířat se zabývají stanice pro handicapované živočichy, které jsou začleněny do Národní sítě záchranných stanic, koordinované Českým svazem ochránců přírody. Stanice pokrývají svou působností celé území ČR a ročně jimi projde víc jak deset tisíc potřebných živočichů.

Nejčastěji jsou přijímána zvířata poraněná dopravou, popálená elektrickým proudem, poraněná nárazem na skleněnou plochu či postřelená. Asi 55 % se každoročně podaří vrátit zpět do přírody.

Stanice sdružené v Národní síti záchranných stanic jsou dvojího typu:

Členské stanice

Vykonávají svoji činnost na určitém území – minimálně na území 3 obcí s rozšířenou působností. Území působnosti jednotlivých členských stanic se vzájemně nepřekrývají, navazují na sebe a území všech stanic dohromady obsáhne celou Českou republiku. Na svěřeném území stanice ručí (na základě dlouhodobé smlouvy mezi stanicí a ÚVR ČSOP) za poskytnutí odborné péče všem nalezeným hendikepovaným živočichům volně žijících druhů obratlovců s výjimkou jelena, losa a medvěda. Záchranné stanice spolupracují s orgány státní ochrany přírody, zejména s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Státní veterinární správou, Českou inspekcí životního prostředí a dalšími. K lepšímu pokrytí svěřeného území mohou stanice na tomto území zřizovat sběrné stanice či uzavírat smlouvy s jinými subjekty (viz Přidružené stanice).

Přidružené stanice

Přidružené stanice nemají vlastní svěřené území v rámci Národní sítě, smluvně jsou vázány na některou z členských stanic Národní sítě. Jejich povinnosti vyplývají z této smlouvy – většinou jde o zajištění péče o určitou specifickou oblast nebo o určitou skupinu živočichů.

Podrobně na www.zvirevnouzi.cz