Projekt OP VK CZ.1.07/1.1.03/03.0034

Projekt „Rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v záchranné stanici Pasíčka“ je spolufinancován z Evropského sociálního fondu (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – OP VK) a státního rozpočtu České republiky

Cíle projektu, stručný popis projektu

Hlavním cílem projektu je rozšíření nabídky a zlepšení kvality vzdělávání v environmentální oblasti v Pardubickém kraji. Realizace projektu umožní rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast.

Realizace projektu dále přispěje k posílení vztahu cílové skupiny k živé přírodě formou přímého kontaktu, k prohloubení znalostí cílové skupiny v problematice poraněných živočichů a možností první pomoci, v problematice odpadů a jejich vlivu na přírodu a přirozené prostředí zvířat nebo k podpoře aktivního využívání ICT při vzdělávání.

Cílů projektu bude dosaženo realizací vzdělávacích programů pro žáky základních škol v Pardubickém kraji. Vzdělávací programy, realizované v rámci projektu, mají doplnit a rozšířit informace získané v rámci běžné školní výuky a doplnit metodické informace učitelům škol využitelné pro další výuku.

Okruhy vzdělávacích programů

– Žijí tu také

– Děti a nebezpečí odpadů

– Fauna Pardubického kraje

– Ochrana obojživelníků

– Ochrana netopýrů

– Živá zahrada

Vzdělávací programy jsou připraveny ve dvou úrovních, pro žáky 1. stupně ZŠ a pro žáky 2. stupně ZŠ.

Pro každou skupinu dětí bude připraven dopolední a odpolední program sestavený ze vzdělávacích programů. Základem bude program „Žijí tu také“, který absolvují všichni účastníci v dopoledních hodinách. Volba vzdělávacího programu na odpoledne bude na výběru každého zúčastněného kolektivu, k dispozici bude vždy jeden z pěti dalších vytvořených vzdělávacích programů.

Každý vzdělávací program bude trvat cca 3 hodiny a bude rozdělen na část praktickou, která bude zahrnovat exkurzi v terénu a soutěž, a část teoretickou s přednáškou, promítáním, prací s počítačem a vědomostním počítačovým testem. Žáci se tak přirozeně a zábavnou formou seznámí s přednášenou látkou.

Pro účastníky vzdělávání jsou k dispozici odborní lektoři a výukové a metodické materiály (vzdělávací PC program, skládačka se stručným popisem probíraného tématu ke každému vzdělávacímu programu, venkovní pexeso, metodický materiál pro pedagogické pracovníky, PC prezentace vzdělávacích programů, propagační předměty).

Doba realizace vzdělávacích programů je od dubna 2011 do konce dubna 2012.

Zástupci základních škol mají možnost se přihlásit do vzdělávacích programů v průběhu uvedeného roku. Termíny jednotlivých programů jsou uvedeny v sekci „Termíny vzdělávání“.

Vzdělávání je bezplatné, Zachranná stanice Pasíčka zajistí také úhradu autobusové dopravy.

Projekt „Rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v záchranné stanici Pasíčka“ je spolufinancován z Evropského sociálního fondu (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – OP VK) a státního rozpočtu České republiky

——————————————————————————————————

Žijí tu také
V rámci tohoto programu budou účastníci seznámeni se zástupci fauny vyskytujícími se běžně ve volné přírodě, v zahradě nebo okolo lidských sídlišť a obydlí. Pro vlastní seznámení bude využita expoziční část areálu záchranné stanice a ekocentra Pasíčka. V ní jsou umístěni trvale handicapovaní jedinci naší fauny, kteří se díky svým zraněním nemohou vrátit zpět do přírody. Zde jim odborný pracovník poskytne informace o jednotlivých druzích, jejich biotopech, způsobu života, způsobech jejich zraňování a jejich ochraně. Dále budou účastníci seznámeni s možnostmi pomoci těmto živočichům v přírodě (výroba a rozvěšení budek, ochrana před nárazy, instalace odsedávek v zimním období). Samostatnou částí programu bude seznámení s problémem pomoci poraněným zvířatům ve volné přírodě. V rámci této části se účastníci vzdělávání dozví, co je poraněné, oslabené či opuštěné zvíře (od zdravých srnčat, která lidi často zbytečně seberou mámě, až po dravce se zlomeným křídlem), na které sahat či nesahat, způsoby odchytu při nálezu, poskytnutí první pomoci, jak ho umístit než se zajistí odborná pomoc apod.

Fauna Pardubického kraje
V tomto vzdělávacím programu bude rozšířen předchozí vzdělávací program. Účastníci se seznámí se všemi zajímavými druhy zvířat, které se mohou vyskytovat na území Pardubického kraje, pomocí projekce, prezentace a PC programu uvidí účastníci vzdělávání obrázky zvířat, seznámí se s chováním zvířat, možným výskytem, dozví se zajímavosti o jednotlivých druzích apod.

Děti a nebezpečí odpadů
Kurz bude v teoretické části zaměřen na problematiku nakládání s odpady, na ochranu životního prostředí v oblasti odpadů, na problematiku odpadů ve vztahu ke zvířatům a na třídění a správné nakládání s odpady. V praktické části proběhne naučná hra o potřebě mít přírodu bez odpadků. Děti se zaměří i na třídění odpadu a jeho následné zpracování. Součástí programu bude také exkurze na ČOV Proseč, kde se žáci seznámí s tímto zařízením a poslechnou si vyprávění o vodě,vodním hospodářství a jaké nebezpeční mohou odpady znamenat pro vodní toky, plochy a živočichy.

Ochrana obojživelníků
Do tohoto programu budou zapracovány dva výukové programy se zaměřením na ochranu obojživelníků na území Pardubického kraje. Hlavním cílem programu bude seznámení a zapojení veřejnosti do ochrany obojživelníků, vyskytujících se na území kraje. Vlastní program bude rozdělen na dvě kategorie, a to na program pro mladší děti a na program pro starší děti. Část pro mladší děti bude zpracována zábavnou formou s dvěma druhy obojživelníků a děti se budou moci seznámit s jejich celoročním životem, a to od přečkání zimy, přes tah k rozmnožišti, kladení vajec, vývoje „mláďat“, až po návrat zpět na zimoviště. V rámci tohoto ročního cyklu budou děti seznamovány s překážkami, kterým musí zvířata čelit, a dále budou seznamovány s tím, jak mohou obojživelníkům pomoci (čištění drobných vodních ploch, budování nových, ochrana při tahu přes komunikaci a další). Druhá část, pro starší děti, bude vycházet ze seznámení s druhy obojživelníků, vyskytujících se na území kraje, jejich rozdělení na ocasaté a bezocasé. Dále budou seznámeni s životním cyklem obojživelníků, biotopy jednotlivých druhů, způsoby ohrožení a ničení rozmnožišť. Další část bude věnována praktické ochraně živočichů, a to seznámením s budovanými náhradními či umělými rozmnožišti, ochranou biotopů jednotlivých druhů a ochranou migrujících druhů obojživelníků.

Ochrana netopýrů
Vlastní program bude zaměřen na ochranu netopýrů vyskytujících se v Pardubickém kraji. Posláním programu je seznámení účastníků vzdělávání s těmito živočichy a s jejich ochranou. Program bude rozdělen na dvě části, a to pro mladší děti a pro starší děti. Program pro mladší děti bude zpracován formou hry, kdy se seznámí s jedním druhem netopýra, a ten je provede rokem svého života, a to od přečkání zimy v zimovišti, přes jarní přelet, reprodukci, letní život v kolonii na půdě, přes získávání potravy, až po návrat na zimoviště, snížení teploty a krevního oběhu a upadnutí do zimního spánku „hibernace“. Program pro starší děti bude založen na odbornější stránce, účastníci se zde seznámí s výskytem druhů na území Pardubického kraje, jejich rozdělením na visící druhy a štěrbinové druhy, jejich potravou, životním cyklem včetně reprodukce. Dále budou seznámeni s možnostmi jejich ochrany, a to zejména v rámci rekonstrukcí starých objektů s ohledem na netopýry (upravené střešní krytiny pro vstup netopýrů do půdních prostor, ochrana prostor v panelových domech s výskytem netopýrů a další).

Živá zahrada
Předmětem tohoto programu je seznámení se se zvířaty v okolí našeho bydliště a vytvoření podmínek pro kvalitní spolužití s člověkem. V rámci tohoto programu budou účastníci seznámeni se zvířaty v našem blízkém okolí, se kterými se denně setkáváme. Program bude zaměřen na praktické rady, jak těmto zvířátkům vytvořit či zlepšit podmínky pro život (ptačí budky, ježčí budky, tůňka na zahradě a podobně).

obr1 obr2 obr3