DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Platnost podmínek a uzavření kupní smlouvy

1.1 Tyto dodací a platební podmínky jsou obchodními podmínkami (dále jen ´´obchodní podmínky´´) ve smyslu §273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ´´obchodní zákoník´´), které upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy (dále jen ´´kupní smlouva´´) uzavřené mezi společností Český svaz ochránců přírody - Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka z.s. (dále jen ´´prodávající´´) a kupujícím určeným v kupní smlouvě (dále jen ´´ kupující´´). Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí ceníků prodávajícího níže uvedených.

1.2 Kupní smlouvou pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí veškerá smluvní ujednání, ze kterých vyplývá povinnost prodávajícího dodat kupujícímu zboží určené co do druhu a množství a převést na něho vlastnické právo ke zboží a povinnost kupujícího zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

1.3 Kupní smlouva se uzavírá na základě písemné objednávky kupujícího určené prodávajícímu, ve které kupující specifikuje své požadavky na druh a množství zboží, dobu dodání a cenu zboží dle katalogů a nabídek níže uvedených. Kupující je povinen v objednávce odkázat na ceník, podle kterého specifikuje cenu zboží a uvést, že souhlasí s tím, aby se kupní smlouva řídila obchodními podmínkami v tomto ceníku uvedenými. Kupní smlouva je zpravidla uzavřena doručením písemného potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu.

1.4 Veškeré změny, jakož i dodatky kupní smlouvy vyžadují ke své platnosti písemnou formu.

 1. Katalogy, ceníky a nabídky

2.1 Prodávající při své obchodní činnosti využívá následující podklady a dokumenty: a) reklamní a propagační materiály, jako jsou katalogy zboží a jiné prospekty, ve kterých informuje své zákazníky zejména o svých výrobcích a způsobu jejich využití (dále jen ´´katalogy´´), b) ceníky, ve kterých informuje své zákazníky o cenách svého zboží uvedeného v katalozích (dále jen ´´ceníky´´), c) nabídky, ve kterých stanoví podmínky, ze kterých dodává zboží svým zákazníkům za výhodnějších cenových podmínek, než které jsou uvedeny v cenících (dále jen ´´nabídky´´),

2.2 Prodávající si vyhrazuje právo změny všech údajů uvedených v katalozích, cenících a nabídkách. Veškeré údaje uvedené v katalozích, cenících a nabídkách jsou nezávazné.

 1. Kupní cena a platební podmínky

3.1 Cena za zboží uvedená v cenících je nezávazná a je stanovena s  daní z přidané hodnoty a bez nákladů na přepravu, balení a pojištění.

3.2 Kupní cena je cena uvedená v objednávce kupujícího a stanovená na základě ceníků popř. nabídek, kterou prodávající písemně potvrdil. Ke kupní ceně je prodávající oprávněn připočítat režijní náklady na přepravu a zabalení zboží, je-li v kupní smlouvě ujednáno odeslání zboží s tím, že přepravu zajišťuje prodávající. Kde se dále mluví o kupní ceně, rozumí se tím cena včetně daně z přidané hodnoty.

3.3 Kupující je povinen zaplatit kupní cenu na základě faktury, kterou je prodávající oprávněn vystavit kdykoliv po uzavření kupní smlouvy.

3.4 Vystavená faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího vystavení, není-li uvedeno jinak.

3.5 Kupující je povinen splnit svůj dluh převodem peněžité částky na účet prodávajícího uvedený na vystavené faktuře. Kupující splní svůj dluh, je-li peněžitá částka připsána na účet prodávajícího. Uskutečňuje-li se na základě vzájemné dohody prodávajícího a kupujícího platba prostřednictvím směnky nebo šeku, je dluh kupujícího splněn proplacením. Veškeré náklady spojení s inkasem kupní ceny hradí kupující.

3.6 Dostane-li se kupující do prodlení se zaplacením kupní ceny, povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý den prodlení.

3.7 Pokud kupující neuvede při platbě jiný údaj, má se za to, že plní svůj závazek nejdříve splatný, a to nejprve jeho příslušenství.

3.8 Kupující je oprávněn započítat si své pohledávky za prodávajícím pouze tehdy, jsou-li splatné a mezi kupujícím a prodávajícím nesporné.

 1. Dodání a dodací doba

4.1 Není-li v kupní smlouvě určeno jinak, splní prodávající svou povinnost dodat zboží tím, že umožní kupujícímu ve sjednaný den nebo sjednané lhůtě nakládat se zbožím ve skladu prodávajícího v Bor u Skutče 47, 539 44 Bor u Skutče nebo na jinak dohodnutém místě. Je-li podle kupní smlouvy prodávající povinen zboží kupujícímu odeslat, splní prodávající svou povinnost dodat zboží tím, že je toto zboží ve sjednaný den nebo ve sjednané lhůtě předáno prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.

4.2 Dodržení dodací lhůty předpokládá včasné obdržení veškerých podkladů, částí a údajů, které má dodat kupující, jako též splnění smluvně nebo zákonně převzatých předcházejících plnění kupujícího. Pokud nejsou tyto předpoklady splněny, dodací doba se příslušně prodlouží.

4.3 Nemůže-li prodávající dodat zboží v den nebo lhůtě stanovené ve smlouvě v důsledku okolností, které nemohl v době uzavření kupní smlouvy předvídat, prodlužuje se doba dodání o dobu, ve které nebylo možno pro tyto okolností zboží dodat. Okolnostmi uvedených v předcházející větě se rozumí zejména nepředvídatelné provozní poruchy, stávky, výluky a neodvratné potíže při opatření materiálu. Pokud tyto okolnosti učiní možnost dodávky trvale nemožnou, může prodávající dle svého uvážení zčásti nebo zcela odstoupit od smlouvy.

4.4 Při dodávkách na ´´odvolávku´´ objednávky, jejichž splnění sestává z několika dílčích dodávek, nemohou být kvůli poruchám jedné dílčí dodávky uplatňována práva kvůli dalším dílčím dodávkám této zakázky, ledaže kupující prokáže, že částečné splnění smlouvy pro něho nemá prospěch. To samé platí, pokud je dílčí dodávka v poměru k celkové dodávce zanedbatelná. Při dodávkách na ´´odvolávku´´, jejichž splnění sestává z několika dílčích dodávek, je prodávající oprávněn celkové objednané množství okamžitě vyrobit. Případná přání změn kupujícího nemohou být po uskutečnění dodávky prodávajícího na odvolávku již zohledněna.

4.5 Prodávající je oprávněn provést dílčí dodávky zboží. Kupující je povinen dílčí dodávku zboží převzít.

4.6 Odchylka v množství dodaného zboží, která se pohybuje v rozmezí 5 %, není vadou zboží dle § 422 obchodního zákoníku. V takovém případě se kupní cena upraví dle skutečně dodaného zboží.

4.7 Pokud se platební schopnost nebo majetkové poměry kupujícího po uzavření smlouvy tak značně změnily, že je ohroženo jeho splnění prodávajícímu, je prodávající oprávněn odmítnout či pozastavit plnění svého závazku do té doby, než kupující poskytne plnění nebo za ně poskytne záruku. Pokud není kupující schopen během přiměřené doby poskytnout plnění nebo požadovanou záruku, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy.

 1. Převod rizik

5.1 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dodáním zboží. Pokud kupující poruší svou povinnost, tím že od prodávajícího zboží nepřevezme, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží v době, kdy je podle kupní smlouvy povinen zboží převzít.

5.2 Dodané zboží, i když vykazuje nedostatky, musí být kupujícím nehledě na práva z odstavce převzato.

 1. Záruka

6.1 Prodávající si vyhrazuje právo dodat zboží s nepatrnými a nevýznamnými odchylkami oproti specifikacím uvedených v katalozích nebo oproti již dříve dodanému zboží stejného druhu. Tyto odchylky nejsou vadou zboží ve smyslu § 422 obchodního zákoníku.

6.2 Veškeré specifikace a údaje ke zboží uvedené v katalozích a cenících představují pouze směrné hodnoty. Prodávající může přislíbit vlastnosti zboží nebo vyloučit v obchodních kruzích běžně se vyskytující odchylky od těchto směrných hodnot pouze v písemné dohodě, sjednané vždy pro každý obchodní případ.

6.3 Kupující je povinen zboží prohlédnout za podmínek a způsobem uvedeným v § 427 obchodního zákoníku. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vady bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozději však do 1 týdne po převzetí zboží, jde-li o vady zjevné, a do 1 týdne od zjištění vad zboží, jde-li o vady skryté. Kupující však může uplatnit nároky z vad zboží nejpozději do 6 měsíců od dodání zboží. Oznámení vad zboží kupujícím musí obsahovat výčet a popis vad, jakož i uvedení okolností, za kterých byla vada zjištěna nebo vyšla najevo, jinak je oznámení neúčinné.

6.4 Volba mezi nároky z vad zboží náleží prodávajícímu, pokud není dále stanoveno jinak, a to i tehdy, je-li smlouva porušena podstatným způsobem. Prodávající je podle své volby oprávněn dodat náhradní zboží za zboží vadné, nebo provést opravu vadného zboží. Neodstraní-li prodávající vady zboží způsobem uvedeným v předchozí větě, je kupující oprávněn podle své volby žádat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může do kupní smlouvy odstoupit. Dodání náhradního zboží nebo provedení opravy vadného zboží se vztahuje jen na tu část dodávky, která vykazuje vady.

6.5 Pro nároky na náhradu škody kupujícího platí čl. 7. Kupující má nárok na náhradu škody vzniklé v důsledku vady zboží pouze tehdy, pokud prokáže, že by škoda byla způsobena i při takovém užití zboží, která by nevybočovalo z rozsahu vlastností specifikací a způsobů užití uvedených v katalozích nebo písemném zaručení dle odst. 8.1.

6.6 Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku neuposlechnutí nebo nedodržení montážních pokynů a doporučení k montáži, nedbalého zacházení nebo zacházení neodpovídajícímu způsobu určení, jiného využití zboží nebo výkonů prodávajícího než smluvně zamýšlených, běžného opotřebení, použití nevhodných nebo prodávajícím neudaných cizích prostředků nebo změn nebo opravárenských pracích, které byly kupujícím nebo třetí osobou neodborně nebo bez předcházejícího svolení prodávajícího provedeny. Kupující je povinen prokázat, že vada na zboží nevznikla v důsledku okolností uvedených v předcházející větě.

 1. Nároky na náhradu škody

7.1. Prodávající neodpovídá za předvídatelné škody všeho druhu v důsledku nedodání zboží nebo opožděné dodávky, v důsledku porušení různých smluvních povinností, za porušení povinností při uzavření smlouvy, jako též za vady z nedovoleného jednání. Vyloučena však není odpovědnost za škody vzniklé úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí prodávajícího, pokud se jedná o případy počáteční nezpůsobilosti nebo o porušení k dosažení smluvního účelu podstatné povinnosti nebo o porušení závodní organizační povinnosti k zamezení konstrukčních, výrobcích a užitných vad. Pokud je zboží integrováno do systémových použití, přechází záruka event. ručení za výrobek na toho, kdo systém nabízí.

 1. Upozornění ke způsobu využití

8.1. Prodávající nezaručuje, že zboží bude způsobilé ke konkrétnímu využití kupujícím předpokládanému, pokud prodávající tento způsob využití kupujícímu písemně nezaručil.

8.2 Je povinností kupujícího přezkoušet, zda jemu dodané zboží je pro jím zamýšlený způsob využití vhodné a způsobilé, pokud není zaručen prodávajícím dle odst. 8.1.

 1. Výhrada vlastnictví

9.1 Kupující nabude vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny. Kupující však nenabude vlastnické právo ke zboží dříve, než uhradí prodávajícímu veškeré své splatné závazky, ať už vznikly z jakéhokoliv důvodu.

9.2 Dokud trvá výhrada vlastnického práva dle odst. 9.1., není kupující oprávněn se zbožím disponovat, zejména je převést na jinou osobu. Kupující je však oprávněn zboží zpracovat a takto zpracované zboží dále prodat třetím osobám nebo prodat třetím osobám bez předchozího zpracování, a to vše za podmínky, že tak učiní ještě v době do splatnosti svého závazku zaplatit kupní cenu. Dostane-li se však následně do prodlení se zaplacením kupní ceny, je povinen postoupit neprodleně prodávajícímu veškeré pohledávky, které mu v souvislosti s takovým prodejem třetím osobám vznikly, včetně jejich příslušenství souvisejících práv. Postoupením pohledávek však nezaniká povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Kupující je při prodeji zboží třetím osobám dále povinen jednat obezřetně s péčí řádného hospodáře tak, aby práva prodávajícího z postoupených pohledávek nebyla ohrožena. V případě, že při prodeji třetím osobám bude kupujícímu uhrazena cena zboží, je kupující povinen tuto cenu použít primárně k úhradě kupní ceny prodávajícímu.

9.3 V případě prodeje zboží kupujícím třetím osobám po dobu trvání výhrady vlastnického práva prodávajícího nenabývá tato třetí osoba vlastnického práva ke zboží. Pro právní vztahy z tohoto prodeje zboží třetím osobám, jakož i pro smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, se tímto výslovně vylučují účinky ustanovení § 446 obchodního zákoníku.

9.4 V případě zpracování, smíšení či spojení zboží, u kterého trvá výhrada vlastnického práva, s jinými materiály, má prodávající výlučně právo nabýt za náhradu přiměřených nákladů vlastnické právo k takto vzniklých výrobkům.

9.5 Kupující se zavazuje, že bude po dobu trvání výhrady vlastnického práva zboží prodávajícího opatrovat s péčí řádného a ochraňovat před zkázou, úbytkem nebo ztrátou. Veškeré náklady na toto opatrování nese kupující.

9.6 Kupující není oprávněn po dobu trvání výhrady vlastnického práva zboží zastavit, ani učinit předmětem jiných zajišťovacích institutů. Takto je zejména povinen učinit všechna potřebná opatření, aby se zboží nestalo předmětem zadržovacího práva třetích osob.

9.7 Kupující není rovněž oprávněn učinit zboží, u kterého trvá výhrada vlastnického práva prodávajícího, předmětem svého zadržovacího práva k zajištění jakýchkoliv svých pohledávek vůči prodávajícímu.

9.8 Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, a je-li to možné předem, informovat prodávajícího o všech případech jakéhokoli nakládání se zbožím ze strany třetích osob, ke kterému má dojít nebo dochází po dobu trvání výhrady vlastnického práva ke zboží. Zároveň je kupující povinen tyto třetí osoby informovat o výhradě vlastnického práva prodávajícího ke zboží. Náklady spojené s povinnostmi uvedenými v tomto odstavci nese kupující.

9.9 Pokud dojde po dobu trvání výhrady vlastnického práva k nebezpečí poškození, znehodnocení nebo ztráty zboží v důsledku porušení povinnosti kupujícího, je prodávající oprávněn zboží kupujícímu a na jeho náklady odebrat a kupující je povinen zboží vydat, nebo jeho odebrání strpět. Za tím účelem je prodávající zejména oprávněn vstupovat do prostor a objektů, kde je takové zboží uskladněno.

 1. Uchování v tajnosti

10.1 Pokud není výslovně písemně dohodnuto jinak, neplatí informace, které jsou prodávajícímu v souvislosti s objednávkami známé, jako důvěrné.

10.2 Kupující uděluje tímto prodávajícímu svůj souhlas s tím, aby automatizovaným způsobem uchovával a zpracovával při plnění této smlouvy též osobní údaje obsažené v kupní smlouvě. Zpracování a uchovávání osobních údajů fyzických osob se řídí zákonem o ochraně osobních údajů.

 1. Částečná účinnost I při zákonné neúčinnosti jednotlivých bodů zůstává kupní smlouva nebo obchodní podmínky ve zbývající části účinná.
 2. Použitelné právo/Sídlo soudu

12.1 Pro případ, že by právní vztah založený touto kupní smlouvou byl právním vztahem s mezinárodním prvkem, řídí se vztahy mezi prodávajícím a kupujícím právním řádem České republiky.

12.2 Pro případ soudního řízení se sjednává na základě § 89a zákona č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, místní příslušnost soudu v Praze. Český svaz ochránců přírody - Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka z.s. adresa: Bor u Skutče 47, 539 44 Bor u Skutče Tel.: +420 603 535 994 Internet: pasicka.cz E-mail: ekocentrum@pasicka.cz